You can view available self-catering accommodation units in the vacation rental category.

AFRIKAANS ENGLISH
Vir webtuiste kommentaar of algemene navrae, klik hier. For website comments or general questions, click here.
Akkommodasie Besprekings is onderworpe aan Bespreking Terme en Kondisies; en kan slegs bekragtig word na ontvangs van die verlangde deposito en dokumentasie. Die vorm hierna dien dus vir slegs vir voorlopige besprekings en bespreking navrae. Accommodation Bookings are subject to Booking Terms and Conditions; and can only be confirmed after receipt of the required deposit and documents. The form hereafter only serve as a preliminary booking and for booking questions.
Let asseblief ook daarop dat ‘n afskrif van u Identiteit Dokument of Paspoort verlang word voordat ons enige besprekings kan bevestig. Kontak ons asseblief indien u enige ander vrae het. Please note that a copy of your Identity Document or Passport is also required before we can confirm a booking. Please contact us if you have any other questions.
VRYWARING: Alle voorlopige besprekings is onderworpe aan beskikbaarheid van die betrokke eenheid en bepaalde Terme en Kondisies. DISCLAIMER: All preliminary bookings are subject to the availability of the applicable unit and our booking Terms and Conditions.
TELEFONIESE NAVRAAG:
Tel: 012 346 3375
Sel: 071 589 7920
TELEPHONE ENQUIRIES:
Tel (International): +27 12 346 3375
Cell (International): +27 71 589 7920

Preliminary Bookings


pointed